top of page

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručni suradnik / administrativni referent

U Ivanić-Gradu, 20. veljače 2023.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručni suradnik / administrativni referent

20. veljače 2023.

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/22.), a nakon provedenog postupka po natječaju za radno mjesto stručni suradnik / administrativni referent, direktorica TZG Ivanić-Grada donosi

ODLUKU

o izboru kandidata po oglasu na radno mjesto stručnog suradnika/administrativni referent za poslove u Turističkom uredu TZG Ivanić-Grada na određeno radno vrijeme na puno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

kojom se LAURA ŠEJIĆ iz Ivanić-Grada, odabire za obavljanje poslova radnog mjesta stručnog suradnika/administrativnog referenta u uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada. S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme /zamjena za rodiljni dopust.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada.

Ana Gašparović

direktorica TZ Grada Ivanić-Grada


U Ivanić-Gradu, 20. veljače 2023.

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow