top of page

Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na manifestaciji "Lipanjska pozornica" od 7. lipnja do 9 lipnja 2024. godine

U Ivanić-Gradu, 19. travnja 2024.

Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na manifestaciji "Lipanjska pozornica" od 7. lipnja do 9 lipnja 2024. godine

19. travnja 2024.

Na temelju članka 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“, br. 02/17, 07/17, 08/22 i 03/23), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 52339045122, i Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada raspisuju sljedeći

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA MANIFESTACIJI

„LIPANJSKA POZORNICA“ OD 7. LIPNJA DO 9. LIPNJA 2024. GODINE

 

Predmet ovog Javnog poziva je davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Danima grada – Lipanjska pozornica, od 7. lipnja do 9. lipnja 2024. godine. Javni poziv se provodi podnošenjem pisane ponude, a za sljedeće lokacije i pod sljedećim uvjetima  

LOKACIJE NA TRGU VLADIMIRA NAZORA ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

 

Oznaka

Broj lokacija

Veličina pojedinačne lokacije u m2

Cijena

1.1. Trg V. Nazora

3 lokacije

površina (mjesto za sjedenje za goste) i drvena kućica

 

15 m2

150,00 EUR / dan

1.2.Trg V.Nazora

3 lokacije zelena površina (uključuje prostor za goste i prostor za pripremu i usluživanje)

20 m2

200,00 EUR / dan

1.3. Trg V. Nazora

1 lokacija

površina i buča štand

(zelena površina kod Doma umirovljenika – uključuje prostor za usluživanje i za goste)

20 m2

200,00 EUR / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je petak, 7. lipnja 17 - 01 h, subota, 8. lipnja 11 –  02 h, nedjelja, 9. lipnja 11 – 22 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 1.1. – 1.3. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama),

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku,

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju,

- uz stolove za goste osigurati uz svaki stol kantu za otpad

 

 

ZA TRGOVAČKU DJELATNOST – Trg Vladimira Nazora

Oznaka

Broj lokacija

Veličina pojedinačne lokacije u m2

Cijena

2.1.

1 lokacija – parkirališta nasuprot Gradske kavane – napuhanci i zabava za djecu

_______ navesti potrebnu površinu (max 25 m2)

10 eur m2

 

 

Radno vrijeme na lokaciji je subota, 8. lipnja 10 - 20 h, nedjelja, 9. lipnja 10 - 20 h.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 2.1. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama),

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku,

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju,

 

POŠTIVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Korisnik je dužan voditi računa o svim važećim odlukama, preporukama i uputama kojima se utvrđuju protuepidemijske mjere za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 te provesti sve radnje  u skladu s preporukama  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze virusom COVID-19 tijekom održavanja kulturno-umjetničkih izvedbi, kulturnih programa, sajmova i manifestacija, pogotovo onih koje se odnose na ugostiteljstvo, koje je potrebno pratiti na web stranici HZJZ, a koje će biti važeće za vrijeme održavanja manifestacije.

Za nepoštivanje i neprovedbu mjera te snošenje sankcija zbog toga odgovoran je isključivo Korisnik i to kako Organizatoru tako i trećim osobama, a u slučaju da zbog toga za Organizatora nastane obveza plaćanja bilo kakve štete ili mu bude određeno plaćanje bilo kakvih novčanih kazni, Korisnik se obvezuje sve plaćene iznose regresirati Organizatoru odmah po primitku takvog poziva Organizatora.

 

TEHNIČKE ODREDBE

Sve navedene lokacije korisnici su dužni o svome trošku urediti i opremiti ispravnim uređajima i inventarom, kao i osigurati nesmetano obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

OPĆE ODREDBE

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske te sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a na dan raspisivanja ovog Javnog poziva nisu imali dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu.

 

Korisnici su odgovorni za svu opremu koju im Grad Ivanić-Grad daje na korištenje te za moguću devastaciju javne površine koju koriste.

 

Na predmetnim lokacijama moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točkama 1., 2. i 3. ovog Javnog poziva. Ukoliko korisnik lokaciju koristi suprotno namjeni dozvoljenoj rješenjem o korištenju javne površine, koje će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, rješenje o korištenju javne površine će se automatski ukinuti bez povrata uplaćenih sredstava.

 

Korisnici su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokacijama iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na javnoj površini.

 

Korisnici su u cijelosti odgovorni trećim osobama i u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske u obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

 

Korisnici jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici) na prostoru koji im je dodijeljen na korištenje.

 

Lokacije iz ovog Javnog poziva za koje nije iskazan interes ili odabrani ponuditelj nije prema dostavljenom Rješenju o korištenju javne površine uplatio naknadu za korištenje javne površine, Grad Ivanić-Grad ima pravo dodijeliti drugom ponuditelju prijavljenom na ovaj Javni poziv prema bodovnoj listi.

 

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo da ne odabere niti jednog ponuditelja te pravo poništenja ovog Javnog poziva ili neke od njegovih pojedinačnih točaka bez ikakve obveze prema ponuditeljima te bez obveze obrazloženja svoje odluke.

 

NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „LIPANJSKA POZORNICA“ se provodi podnošenjem pisane ponude.


Ponuda mora sadržavati:

-       ispunjenu Prijavnicu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „DANI GRADA -LIPANJSKA POZORNICA“ koja je sastavni dio ovog Javnog poziva,

-          pravne osobe - izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva,

-          obrtnici - izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.

 

Ponuda se podnosi u jednom primjerku, osobno ili poštom preporučeno, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada www.tzig.hra najkasnije do petka, 3. svibnja 2024. godine, do 12 sati bez obzira na način dostave, na adresu –


Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad - s naznakom PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE I TRGOVAČKE DJELATNOSTI NA LIPANJSKOJ POZORNICI – NE OTVARAJ.

 

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se, sukladno uvjetima iz ovog Javnog poziva, prijaviti za više lokacija, a za svaku od njih moraju podnijeti zasebnu ponudu (sa svom traženom dokumentacijom), odnosno ispuniti posebnu Prijavnicu za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na „Lipanjska pozornica“.

 

Ukoliko se ponuditelj prijavi za više lokacija, može biti odabran samo za jednu ugostiteljsku ili trgovačku lokaciju.

 

Ponuditelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune (nepravodobne i nepotpune ponude), odnosno ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.


ODABIR PONUDITELJA I IZDAVANJE RJEŠENJA

 

Odabir ponuditelja će izvršiti Povjerenstvo za provođenje ovog Javnog poziva. Najkvalitetniji ponuditelj za određenu lokaciju odabrat će se na temelju ocjenjivanja ponuda. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda su:

- atraktivnost ponude proizvoda, jela i posluživanja u skladu s temom manifestacije – najviše 40 bodova

- atraktivnost prodajnog objekta i uređenja prostora – najviše 20 bodova

- reference i tehnička sposobnost ponuditelja – najviše 40 bodova.

 

Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „Lipanjska pozornica“ objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanića www.tzig.hr, najkasnije do petka, 10. svibnja 2024. godine.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada će svakom odabranom ponuditelju izdati Rješenje o korištenju javne površine.

 

 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Pročelnik:

Dražen Hlad, dipl. ing. građ.

 


 

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Ana Gašparović, direktoricaRASPIS JAVNOG POZIVA


Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnost
.docx
Download DOCX • 28KB

PRIJAVNICA


Prijavnica za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnost
.docx
Download DOCX • 14KB

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow