top of page

Odluka Grada na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“

Odluka Grada na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine.

Odluka Grada na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“

19. rujna 2022.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 16. rujna 2022. godine donio je Odluku o dodjeli na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine.


Odluka i popis odobrenih prijavitelja sa popisom lokacija nalazi se na stranicama Grada Ivanić-Grada.

Link

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow