top of page

NATJEČAJ za radno mjesto: stručni suradnik/ca – administrativni/na referent/ica

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada raspisuje natječaj za radno mjesto: stručni suradnik/ca – administrativni/na referent/ica.

NATJEČAJ za radno mjesto: stručni suradnik/ca – administrativni/na referent/ica

31. siječnja 2023.

Turistička zajednica Grada Ivanić-GradaIvanić-Grad 10310, Moslavačka 11KLASA: 334 -01/14-01/2UR.BROJ: 238/31-01-2023-1U Ivanić-Gradu, 31. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/2022)., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisujeNATJEČAJ

Za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)


Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22); u daljnjem tekstu; Pravilnik:

 1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)

 2. najmanje jedna godina radnog iskustva

 3. znanje jednog stranog jezika

 4. znanje rada na osobnom računalu

 

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);

 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu;

 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);

 • pisana izjava o znanju rada na računalu

 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);

 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.


Opis poslova:

Stručni suradnik – administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • obavlja jednostavnije stručne poslove koje mu povjeri direktor Turističke zajednice,

 • obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri Direktor,

 • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,

 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,

 • sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,

 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,

 • ažurira internet stranicu,

 • prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice

 • prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, te se brine za njihovu pravodobnu objavu,

 • obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda

 • daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,

 • surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Na internet stranici Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora  i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje ili na adresu:


Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Moslavačka 11

10310 Ivanić-Grad


s naznakom

„Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATIVNI REFERENT

u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

 1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti)

 2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/2020)

 3. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).

  

Direktorica TZG Ivanić-Grada

Ana Gašparović

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow