top of page

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

Objavljen Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti turističke industrije na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini

12. listopada 2023.

Temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Ivanić-Grada za 2023. godinu u cilju podrške turističkoj industriji i na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini iz Proračuna Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (13.09.2023.), na svojoj 12. sjednici Turističkog vijeća, Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada raspisuje


Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini


Članak 1.

Predmet Javnog poziva za ostvarivanje prava na sufinanciranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini je prikupljanje prijedloga marketinških aktivnosti u turističkoj industriji (oglasi, kampanje, ostali oblici promidžbe) koje će doprinijeti vidljivosti i promociji gospodarskih subjekata u turističkoj industriji na području Grada Ivanić-Grada a koje je Turističko vijeće donijelo na svojoj 12. sjednici, održanoj 13.09.2023. godine.

Turistička zajednica poziva sve pravne i fizičke osobe koje imaju registrirane djelatnosti iz turizma i ugostiteljstva da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada u 2023. godini (u daljnjem tekstu : Javni poziv).


Članak 2.

Pravne i fizičke osobe sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti marketinške aktivnosti koje doprinose vidljivosti i promociji turističkih dionika na području Grada Ivanić-Grada. Ukupna planirana sredstva za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznosi 1500 eur.


Članak 3.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti za financiranje programa edukacije je 150 eur, a najveći je 400 eur. Iznos odobrenog sufinanciranja po programu edukacije može iznositi do 100% prihvatljivih troškova. Ukoliko pravna ili fizička osoba zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim javnim pozivom prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta.


Članak 4.

Prijedlozi programa marketinških aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno sa Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada.


Članak 5.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je od 20. rujna 2023. godine do 20. listopada 2023. godine.


Članak 6.

Obrasci za prijavu programa na Javni poziv su:

1. Obrazac opisa programa marketinške aktivnosti,

2. Obrazac proračuna programa marketinške aktivnosti.


Članak 7.

Uz Obrasce za prijavu programa na Javni poziv iz članka 6. Javnog poziva, prijavitelji su, u skladu s Uputama za prijavitelje, dužni priložiti i sljedeće priloge:

1. Ponude, programe promidžbe, ugovore o održavanju marketinških aktivnosti

2. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema Gradu Ivanić-Gradu s osnova poreza, doprinosa i drugih obaveza (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

3. Izvadak iz nadležnog registra iz kojeg je vidljiva registrirana djelatnost u području turizma i ugostiteljstva.


Članak 8.

Cjelokupna prijavna dokumentacija ( obrasci i prilozi iz članka 6. i 7. ovog Javnog poziva), može se podnijeti u tiskanom obliku i podnosi se redovnom poštom ili dostavlja osobno a sadrži sve obvezne obrasce za prijavu vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom pravne ili fizičke osobe te sve druge obvezne priloge.

Prijavna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Moslavačka 11

10310 Ivanić-Grad

„Prijava na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje marketinških aktivnosti u turističkoj industriji na području Ivanić-Grada za 2023. godinu“ – NE OTVARAJ.

Na poleđinu omotnice obvezno navesti naziv prijavitelja.


Članak 9.

Pravna ili fizička osoba može po ovom Javnom pozivu prijaviti najviše jedan program marketinške aktivnosti za razdoblje provedbe od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.


Članak 10.

Prijavu programa na ovaj Javni poziv može podnijeti, u skladu s Uputama za prijavitelje, pravna ili fizička osoba koja je:

1. upisana u odgovarajući Registar te ima sjedište i djeluje najmanje godinu dana na području Grada Ivanić-Grada prije dana objave ovog Javnog poziva,

2. programski usmjerena na rad u području turizma, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti iz odgovarajućeg registra,

3. ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.


Članak 11.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje koji su, zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada


Članak 12.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Javnim pozivom te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva neće se razmatrati.


Članak 13.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava.

Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko prijavitelj smatra da je u svojoj prijavi dostavio dovoljno argumenata za drukčije bodovanje. Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili ne dodjela sredstava. Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a konačnu odluku o prigovoru donosi Turističko vijeće. Danom dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva smatra se dan objave prijedloga odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada.


Članak 14.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu marketinških aktivnosti utvrđuju se ugovorom. Ako ovlaštena osoba prijavitelja ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od 5 (pet) dana od primitka poziva, smatrat će se da je prijavitelj odustao od ostvarivanja potpore.

Za isplatu potpore prijavitelj kojem su odobrena sredstva treba dostaviti pismeni Zahtjev Turističkoj zajednici Grada Ivanić-Grada temeljem kojeg će se potpora isplatiti što je ujedno i potvrda da prihvaća potporu, preuzima odgovornost za provedbu programa edukacije i najavljuje njegovu provedbu.


Članak 15.

Sve potrebne informacije o ovom Javnom pozivu nalaze se u Uputama za prijavitelje koje, zajedno s obrascima za prijavu, čine sastavni dio dokumentacije za provedbu ovog Javnog poziva a dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti na telefon 01 2881 591, ili elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: info@tzig.hr i to najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.


 


U nastavku je potrebna dokumentacija za javni poziv:Javni poziv_Javni poziv za marketinške ativnosti u turističkoj industriji_2023
.docx
Download DOCX • 18KB


Upute za prijavitelje_Javni poziv za turističku industriju_marketinške aktivnosti_2023
.docx
Download DOCX • 30KB


Obrazac opisa programa_Javni poziv za turističku industriju_2023.
.doc
Download DOC • 81KB


Obrazac proračuna_Javni poziv za turističku industriju_2023
.xls
Download XLS • 45KB


Opisni i financijski izvještaj_Javni poziv za turističku industriju 2023.
.doc
Download DOC • 72KB

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow