top of page

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada raspisala je natječaj za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

9. veljače 2024.

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Ivanić-Grad 10310, Moslavačka 11

Br: 04_2024

U Ivanić-Gradu, 8. veljače 2024.


Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/2022)., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisuje


NATJEČAJ


Za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)


Uvjeti:


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22); u daljnjem tekstu; Pravilnik:

1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)

2. najmanje jedna godina radnog iskustva

3. znanje jednog stranog jezika

4. znanje rada na osobnom računalu


Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.


Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis;

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);

  • dokaz o traženom radnom iskustvu:

    a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu;

  • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);

  • pisana izjava o znanju rada na računalu

  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);

  • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.


Opis poslova:


Stručni suradnik – administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- obavlja jednostavnije stručne poslove koje mu povjeri direktor Turističke zajednice,

- obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri Direktor,

- obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,

- sudjeluje u organizacijskim pripremama za manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,

- sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,

- sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,

- ažurira internet stranicu,

- prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice

- prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, te se brine za njihovu pravodobnu objavu,

- obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda

- daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,

- surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

- obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor


Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.


Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.


Na internet stranici Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.


Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje ili na adresu:

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Moslavačka 11

10310 Ivanić-Grad

s naznakom

„Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATIVNI REFERENT u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada“


O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti 2020.)

2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/2020)

3. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).Direktorica TZG Ivanić-Grada

Ana Gašparović

FOTOGALERIJA
Leaves Shadow