NATJEČAJ za radno mjesto: stručni suradnik/ca – administrativni/na referent/ica

2023-01-31T09:57:47+01:0031. siječnja, 2023.|

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Ivanić-Grad 10310, Moslavačka 11
KLASA: 334 -01/14-01/2
UR.BROJ: 238/31-01-2023-1
U Ivanić-Gradu, 31. siječnja 2023.

 

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/2022)., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto stručni suradnik – administrativni referent u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22); u daljnjem tekstu; Pravilnik:

 1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva
 3. znanje jednog stranog jezika
 4. znanje rada na osobnom računalu

 

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu;
 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);
 • pisana izjava o znanju rada na računalu
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

Opis poslova:

Stručni suradnik – administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • obavlja jednostavnije stručne poslove koje mu povjeri direktor Turističke zajednice,
 • obavlja jednostavnije stručne poslove za Turistički ured koje mu povjeri Direktor,
 • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,
 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
 • sudjeluje na sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
 • ažurira internet stranicu,
 • prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice
 • prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, te se brine za njihovu pravodobnu objavu,
 • obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda
 • daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,
 • surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Na internet stranici Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora  i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem nadležne službe za zapošljavanje ili na adresu:

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada

Moslavačka 11

10310 Ivanić-Grad

s naznakom

„Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATIVNI REFERENT

u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

 1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti)
 2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/2020)
 3. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).

 

 

 

 

Direktorica TZG Ivanić-Grada

Ana Gašparović

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam