Natječaj za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – administrativni/a referent/ica

2022-06-30T12:49:57+02:0030. lipnja, 2022.|

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 52/19, 42/20) i članka 42. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 05/2020 sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, te Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ (NN 13/2022)., direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto stručni/a suradnik/ca – administrativni/a referent/ica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 127/17, 98/19) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22); u daljnjem tekstu; Pravilnik:

 • završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)
 • najmanje jedna godina radnog iskustva
 • znanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • dokaz o traženom radnom iskustvu: a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci;
 • dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava);
 • pisana izjava o znanju rada na računalu
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu);
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od objave natječaja.

Opis poslova:

Stručni suradnik – administrativni referent obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • obavlja jednostavnije stručne poslove koje mu povjeri direktor Turističke zajednice,
 • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,
 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
 • sudjeluje na sjednicama skupštine Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
 • obavlja daktilografske poslove,
 • ažurira internet stranicu,
 • prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice
 • prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, te se brine za njihovu pravodobnu objavu,
 • obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda i TIC-a,
 • informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja i dr.,
 • promiče turistički proizvod s područja Zajednice,
 • daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,
 • surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,
 • obavlja sve poslove potrebne za promidžbene nastupe i obavlja sve prateće poslove i distribuciju materijala, vodi skladište, priprema materijale za web stranice i ažurira iste u dogovoru s direktorom, radi na pripremi drugih evidencija i ažuriranju postojećih, važnih za informativnu i ostalu djelatnost
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije do donošenja odluke o izboru kandidata, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Na internet stranici Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada (www.tzig.hr) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora  i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Moslavačka 11
10310 Ivanić-Grad
s naznakom
„Natječaj za radno mjesto STRUČNI/A SURADNIK/CA – ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA
u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada“

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IZVORI ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

 1. Statut Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Glasnik Grada Ivanić-Grada br. 05/2020.“ – Statut TZG Ivanić-Grada objavljen je na stranicama TZG Ivanić-Grada, rubrika /Dokumenti)
 2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/2020)
 3. Turistička ponuda Grada Ivanić-Grada (internet stranice TZG Ivanić-Grada www.tzig.hr).

 

Direktorica TZG Ivanić-Grada
Ana Gašparović

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam