Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada

2022-03-16T10:17:06+01:0016. ožujka, 2022.|

Na temelju članka 18. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 13/22) i članka 23. točka 6. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“, broj 05/20), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA IVANIĆ-GRADA

I.

Za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen najmanje stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica),
2. najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna (1) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu.

II.

Osim uvjeta iz točke I. ovog natječaja, za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se imenovati osoba koja ispunjava uvjet da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva i da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.
III.

Za direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete iz točke I. i II. ovog natječaja, ali nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položi stručni ispit.
IV.

Direktor Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine.
V.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

VI.

Akademski i stručni nazivi, odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07, 118/12) izjednačeni su s akademskim i stručnim nazivima iz ovoga natječaja.
VII.

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
– životopis,
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada,
– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome,
– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana) i preslika ugovora o radu, potvrde poslodavca ili drugog dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici – preslika uvjerenja,
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19, 42/20) ovjerena kod javnog bilježnika – u izvorniku.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja prilažu se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika isprave na zahtjev.

VIII.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta direktora, provjera znanja stranog jezika te poznavanja rada na osobnom računalu (intervju). O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni objavom na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada https://www.tzig.hr/.
IX.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je petnaest (15) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada https://www.tzig.hr/ i u „Narodnim novinama“.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

Prijave na natječaj predaju se osobno ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, Moslavačka ulica 11, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada – ne otvarati“.

Turističko vijeće Turističke zajednice
Grada Ivanić-Grada

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Prihvaćam